تبلیغات تبلیغات

دسته‌ها

راهنمای اصلاح ضریب توان

بدون دیدگاه

تصحیح ضریب توان یکی از بهترین سرمایه گذاری ها برای کاهش هزینه های انرژی است
که در زمانی اندک هزینه خود را بر می گرداند پیشرفت های صورت گرفته در سال های اخیر
قابلیت اطمینان و ظرفیت سیستم های جبران سازی را افزایش داده و نصب آن را ساده نموده است.

اصلاح ضریب توان

  • ۷۶ views
ادامه مطلب

اثر هارمونیك ها بر روی بانكهای خازنی

بدون دیدگاه

در یك شبكه ایده ال، ولتاژها و جریانها همگی كاملا سینوسی فرض شده اما در عمل، نحوه كار و ماهیت
بسیاری از عناصر موجود در شبكه باعث می شود تا شكل موج ولتاژ و جریان دستخوش تغییرات شده و از
حالت كاملا سینوسی خارج شوند.
هر شكل موج غیر سینوسی را می توان به تعدادی شكل موج سینوسی با فركانس های مختلف تجزیه كرد. به
عنوان مثال شكل موج غیر سینوسی روبرو را می توان به دو شكل موج سینوسی یكی با فركانس ۵۰ هرتز و
دیگری با فركانس ۱۵۰ هرتز یعنی سه برابر فركانس شبكه تجزیه كرد. به مؤلفه های سینوسی با
فركانس های بالاتر از فركانس نامی شبكه، هارمونیك گفته می شود. فركانس هارمونیك ها، ضرایب صحیح از
فركانس نامی شبكه بوده و معمولا با این ضرایب شناخته می شوند. به عنوان مثال هارمونیك سوم، یك مؤلفه
سینوسی است كه دارای فركانسی برابر با سه برابر فركانس نامی شبكه یعنی ۱۵۰ هرتز می باشد

بانک خازنی

  • ۸۵ views
ادامه مطلب
تبلیغات

فیلم آموزشی + PDF قطع و وصل خازن

بدون دیدگاه

خازن هایی كه در یك شبكه الكتریكی به كار برده می شوند، دارای اثرات و رفتارهای خاصی هستند كه اغلب
خود را هنگام قطع و وصل خازن نشان می دهند. تجهیزات كلیدزنی، معمولا جریان را در نقطه عبور آن از
صفر قطع می كنند. در مورد بارهای خازنی، در این لحظه ولتاژ در ماكزیمم مقدار خود قرار دارد كه پس از
قطع جریان، این ولتاژ بر روی خازن باقی م یماند. در یك نیم سیكل پس از كلیدزنی، ولتاژ منبع تغییر كرده و
دوباره به میزان ماكزیمم خود می رسد. در این هنگام دو سر كلید، ولتاژی معادل دو برابر ولتاژ نامی شبكه
قرار دارد كه احتمال جرقه زدن مجدد بین ترمینا لهای كلید را افزایش م یدهد. این مشكل در ولتاژ های بالا،
خود را بیشتر نشان داده و لازم است تا تجهیزات كلیدزنی قویتری برای قطع خاز نها به كار برده شود.

قطع و وصل خازن

  • ۱۵۶ views
ادامه مطلب

فیلم آموزشی + PDF بانک خازنی

بدون دیدگاه

خازن هایی كه برای تقویت ضریب توان یك شبكه به كار برده می شوند اغلب در تابلوهای خاصی در داخل
Substationقرار داده میشوند. به این تابلوها، تابلوهای بانك خازنی گفته میشود. از آن جا كه میزان
مصرف یك شبكه، متغیر است، ضریب توان شبكه نیز متغیر بوده و از این رو یكی از وظایف این تابلوها،
محاسبه میزان توان راكتیو مورد نیاز شبكه و وارد مدار كردن تعداد خازن مورد نیاز است. معمولا خازنهای
موجود در تابلو، به چند پله تقسیم شده اند كه با تغییرات ضریب توان، این پله ها وارد مدار یا از مدار خارج
می شوند. درهر پله ممكن است از یك یا چند خازن به صورت موازی استفاده شده باشد. همچنین ظرفیت
خازنی پله ها می تواند با هم برابر و یا متفاوت باشند

فیلم بانک خازنی

(بیشتر…)

  • ۷۲۸ views
ادامه مطلب
تبلیغاتتبلیغات